Tshering Wangdu  
3|-:m$-+0$-8+q=k
 

Who he is

No text
No text
 


No text

No text


No text


Dances

No text
No text

Shopping

No text

No text


No text

No text


 

Also find Tshering on its MySpace page

Tshering Wangdu

 


Partner